பலகாரம்

🥞🥖🥐 பலகாரம் என்றால் என்ன? 🥗😍😁| Palagaram #shorts - https://www.youtube.com/watch?v=6NTI8e7bu0c

—- fruits + alkaline

Tags: Food