துர்சக்தி

Maha Periyava : மஹா பெரியவா அற்புதங்கள் 01 | துர்சக்திகளிடமிருந்து காப்பாற்றிக்கொள்ள எளிய பரிகாரம் - https://www.youtube.com/watch?v=exMvoKLEDgM

Lalitha Sahasranamam

Energy

Tags: