கெடுவாய் மனனே

Via: Siva Shankar Baba - உருப்படுவதற்கான 3 வழிகள் - https://www.youtube.com/watch?v=GXQbekaxq4Y

கெடுவாய் மனனே கதி கேள்: https://kaumaram.com/anuboothi/anuboothi_ss007_u.html

  1. கரவாது இடுவாய்;
  2. வடிவேல் இறைதாள் நினைவாய்; சுடுவாய் நெடு வேதனை தூள்படவே;
  3. விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே!

Tags: 0