காதல்

எது காதல்.? குருஜி நானு பாபா - https://www.youtube.com/watch?v=r9XCXGJD0to by Naanu Baba

- Attraction or Love !?

Tags: People